ගොවිතැනින් තොර සිංහලකමක් ගැන කතා කළ නොහැකි පරිදි ඒ එකිනෛක බැඳී ඇත. මුළු සිංහල සංස්කෘතියම පාහේ ගොවිතැන සමග බැඳුනේ වෙයි. අපේ ගොවිතැන පිරිහීම සිංහල සංස්කෘතිය පිරිහීමටත් අවසානයේ ජාතිය පිරිහීමටත් හේතුවෙයි.

Preview

ලංකා ඉතිහාසයPowered by දහම් විල


Powered by දහම් විල


Powered by දහම් විල


Share this page
Powered by දහම් විල

කෝන මංගල්ලය හෙවත් අලුත් අවුරුද්ද කියන්නේ මොකක්ද

(මහින්ද කුමාර දලුපොත විග්‍රහකරයි)
 
  

අලුත් අවුරුද්දේ නව සඳ බැලීමේ චාරිත්‍රය
 
  

අලුත් අවුරුදු උදාව සහ පැරණි සිරිත්.
 
 
  පුණ්‍ය කාලය
 
  
ආහාර පිසීම
 
  
ආහාර අනුභවය ගනුදෙනු කිරීම වැඩ ඇල්ලීම
 
  
හිසතෙල් ගෑම
 
  
රැකී රක්ෂා සඳහා පිටත්ව යෑම
 
  
බුලතයි අපේ හෙළ සිරිතයි
 
  
අවුරුද්ද අයිති කාටද
 
  
අපේ අවුරුද්දේ අපේ ජන ක්‍රීඩා
 
  
අවුරුදු කාලේ ජන ක්‍රිඩා අතර මේවර කෙළිය
(මහින්ද කුමාර දලුපොත විග්‍රහකරයි)
 
  
පංච කෙළිය
 
  
අවුරැදු කතුරු ඔන්චිල්ලාව
 
  
අලුත් අවුරුද්ද සහ ජපානයේ එස් පහ


කෝළම් රැඟුම් 1 
 (ඉදිරිපත් කරීම බන්දු විජේසූරිය කලායතනය)

අණබෙර කෝළම -1 කොටස
අණබෙර කෝළම -2 කොටස
ආරච්චි කෝළම
හේවා කෝළම හෙවත් පොලිස් කෝළම
පොලිස් කෝළම දෙවන කොටස
පේඬි කෝළම 1 කොටස
පේඬි කෝළම 2 කොටස

මේ හැළිබඹරාගේ සද්දෙට අලිත් බයයලු